Regulamin

Przed założeniem konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:

 • Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 • Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.
 • zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

I.Postanowienia ogólne

1.Administrator - osoba prowadząca i zarządzająca serwis http://pucha.pl będąca jednocześnie moderatorem

2.Uytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem NIE MOŻE być osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.

II.Zasady korzystania z serwisu Pucha.pl

1.Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Pucha.pl umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych, plików, opinii, komentarzy lub innych treści w serwisie Pucha.pl, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności administracji. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2.Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3.Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:

 • umieszczania zdjęć lub zdjęć z podpisami,
 • głosować na umieszczone w Serwisie zdjęcia,
 • pisać komentarze do zamieszczonych zdjęć,

4.Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy.

5.Każdy użytkownik w ramach serwisu Pucha.pl ma prawo:

 • zamieszczać w serwisie określone pliki, opinie, komentarze, zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu Pucha.pl.
 • przeglądać serwis, w tym określone pliki, opinie, komentarze umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników.
 • zbierać i wypłacać kapselcoiny za dodawanie materiałów na stronę pucha.pl w wysokości 0.3 Kapsli za mema.

6.Warunkiem korzystania z serwisu http://pucha.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu.

7.Korzystanie przez użytkownika z serwisu Pucha.pl polegające na umieszczaniu w serwisie plików, komentarzy, opinii lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie Pucha.pl.

8.Użytkownik korzystając z serwisu Pucha.pl poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika).

9.Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu plików, komentarzy, opinii lub innych treści w serwisie Pucha.pl odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

10.Każdy użytkownik serwisu http://pucha.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

 • a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Administratora), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Gupizna.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
 • b. podszywanie się pod inne osoby,
 • c. naruszanie tajemnicy korespondencji,
 • d. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
 • e. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami nietykalności.

III.Przepisy końcowe:

1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020 r.

2.Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem http://pucha.pl/rules.php

3.Prawem właściwym jest prawo polskie.